OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) Probst Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, gdzie sprzedawcą jest PROBST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Człuchowska 22, 60-434 Poznań, KRS: 0000777099,
NIP: 5252784297, REGON 382881094.

2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez PROBST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3. OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (kupującym) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) (dalej: kodeks cywilny).

4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana zawiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej przed zawarciem umowy, jeśli zawierana umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku braku spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego, przyjmuje się, że zawarta umowa ma dla tej osoby charakter zawodowy.

5. OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego lub inne podmioty.

6. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie dokumentowej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż OWS.

7. OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedawcy https://www.probst-handling.com/pl/ows , a także dostępne są w siedzibie Sprzedawcy.

 

2. DEFINICJE

Użyte w dalszej części OWS określenia mają następujące znaczenie:

1. Sprzedawca – PROBST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Człuchowska 22, 60-434 Poznań, KRS: 0000777099, NIP: 5252784297, REGON 382881094.

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3. Produkt – rzecz ruchoma, która ma być sprzedana, jest sprzedawana lub została sprzedana na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

4. Zamówienie – oferta zakupu Produktu lub Produktów złożona przez Kupującego w formie dokumentowej, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego Produktu, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, miejsce odbioru zamawianego Produktu oraz dane do kontaktu: adres e-mail, nr telefonu.

5. Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie Sprzedawcy w formie dokumentowej o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po otrzymaniu Zamówienia wraz z określeniem co najmniej ceny Produktu, sumarycznej wartości zamówionych Produktów, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

6. Akcept - oświadczenie Kupującego w formie dokumentowej o bezwarunkowej, tj. niezawierającej dodatkowych uwag, komentarzy, warunków, akceptacji Potwierdzenia zamówienia; warunkowa akceptacja, tj. zawierająca dodatkowe uwagi, komentarze, warunki, uważana jest za Zamówienie.

7. Strona – Sprzedawca lub Kupujący.

8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

9. Forma dokumentowa – forma złożenia oświadczenia, w tym też zawarcia umowy, dla której zachowania wystarczy złożenie oświadczenia w postaci dokumentu (nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej streścią), w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

 

3. ZAWARCIE UMOWY

1. Informacje dotyczące Produktów, których sprzedawcą jest Sprzedawca przedstawione w katalogach, folderach, broszurach i tym podobnych, a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do Umowy składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy nie wiążą Sprzedawcy.

3. Wszelka korespondencja kierowana przez Sprzedawcę do Kupującego przed złożeniem Zamówienia nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i stanowi jedynie zaproszenie do złożenia Zamówienia wymagającego Potwierdzenia zamówienia.

4. Zawarte w korespondencji rysunki, szkice, oznaczenia wag i miar mają jedynie charakter poglądowy i nie wiążą Sprzedawcy.

5. Umowa zostaje zawarta wraz ze złożeniem przez Kupującego Akceptu. Nie wyklucza to zawarcia Umowy w formie odrębnego dokumentu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca albo Kupujący powinni najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia (Kupujący) lub Potwierdzenia zamówienia (Sprzedawca) wyrazić w formie dokumentowej wolę zawarcia umowy w takiej formie.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a Potwierdzeniem zamówienia, wiążące jest Potwierdzenie zamówienia. Jeżeli Potwierdzenie zamówienia wykazuje istotne rozbieżności od Zamówienia, Kupujący może niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od złożenia Potwierdzenia zamówienia, od Umowy odstąpić składając oświadczenie o odstąpieniu w formie dokumentowej.

7. Odwołanie Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków odwołania ze Sprzedawcą.

8. Poza ceną sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu (w przypadku konieczności transportu Produktów) w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę. Sprzedawca w określonych przypadkach lub na podstawie odrębnych ustaleń z Kupującym może odstąpić od naliczania opłaty za transport – jednak w każdym przypadku musi to wyraźnie wynikać z Potwierdzenia zamówienia.

9. Sprzedawca może uzależnić dostarczenie Produktu od dokonania przedpłaty lub udzielenia stosownego zabezpieczenia zapłaty.

10. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli od momentu złożenia Potwierdzenia zamówienia do momentu realizacji zmieniła się sytuacja finansowa Kupującego. W takich przypadkach Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o odstąpieniu od Umowy i wyznaczyć Kupującemu termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza odstąpienie od Umowy.

 

4. CENA

1. Cena za Produkt będzie każdorazowo określana w Potwierdzeniu zamówienia.

2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w sposób i w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedawcę faktury VAT, o ile co innego nie wynika z Potwierdzenia zamówienia lub innych ustaleń Stron uzgodnionych w formie dokumentowej.

3. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Ceny podawane przez Sprzedawcę nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty.

5. Opóźnienie z zapłatą ceny upoważnia Sprzedawcę do zaprzestania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień. Sprzedawca może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia od przedpłaty ceny.

6. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424), o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w Umowie.

7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

8. Przez zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę dokumentu faktury VAT bez podpisu w formie elektronicznej i przesyłane jej Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany w treści Zamówienia (tj. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu w formie elektronicznej). Za brak zgody uważa się wyłącznie wyraźny sprzeciw Kupującego wyrażony w Zamówieniu.

9. Upoważnienie Sprzedawcy przez Kupującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu jest traktowane jako zaakceptowanie przez Kupującego rachunku w rozumieniu art. 485 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805).

10. Przyjmuje się, że Kupujący uznaje dług wskazany w fakturach VAT w sposób dorozumiany co do zasady i wysokości, chyba że Kupujący odeśle Sprzedawcy faktury VAT bez księgowania w terminie dwóch dni roboczych.

 

5. DOSTAWA, RYZYKO I TRANSPORT PRODUKTÓW

1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w Umowie.

2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:

a. wstrzymania lub opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
b. opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
c. nieudzielenia Sprzedawcy przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
d. działania siły wyższej,
e. braku materiałów lub części u dostawców,
f. zakłóceń w transporcie lub awarii operacyjnych
g. innym przypadku niezależnym od Sprzedawcy.
W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedawcy do wznowienia dostawy, a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wydłużenia terminu dostawy.

3. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego. Rodzaj opakowania, sposób wysyłki i trasę wysyłki ustala Sprzedawca lub przewoźnik, chyba że co innego wynika z Umowy.

4. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania Produktu Kupującemu lub przewoźnikowi. Ubezpieczenie od szkód transportowych zostanie udzielone jedynie w wypadku, gdy wynika to z Umowy i to na koszt Kupującego.

5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Produktu z Umową. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość Produktu, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

6. W razie wstrzymania lub opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności w razie nieprzyjęcia Produktów, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami transportu, a także kosztami magazynowania w wysokości 0,1% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług za każdy dzień przechowywania. W takim wypadku ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu spoczywa w dalszym ciągu na Kupującym.

7. Złożenie przez Kupującego (w tym też przez osobę obecną na miejscu dostawy) podpisu na dokumencie potwierdzającym przyjęcie Produktu bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu niezgodności przy przyjęciu Produktu w terminie określonym w ust. 5 oznacza sprawdzenie Produktu przez Kupującego oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.

 

6. GWARANCJA

W przypadku wszystkich nowych pozycji katalogowych zakupionych od 1 stycznia 2024 r. i powiązanych akcesoriów z katalogu Site Equipment (Wyposażenie terenu budowy) gwarancja na produkty bez napędu bezpośredniego/pośredniego (hydraulicznego, elektrycznego, spalinowego, pneumatycznego) i bez amortyzatorów gazowych wynosi 5 lat, z wyłączeniem części zużywających się.

W przypadku wszystkich innych nowych pozycji katalogowych zakupionych od 1 stycznia 2024 r. i powiązanych akcesoriów z katalogu Site Equipment (Wyposażenie terenu budowy) gwarancja wynosi 12 miesięcy. Można ją przedłużyć do 18 miesięcy poprzez rejestrację na stronie www.probst-service.com​​​​​​​, z wyłączeniem części zużywających się.

W przypadku wszystkich innych nowo zakupionych pozycji katalogowych i powiązanych akcesoriów z sekcji Internal Handling (Obsługa wewnątrz zakladow produkcyjnych) i Truck Attachments (Przystawki do samochodów ciężarowych) gwarancja wynosi 12 miesięcy, z wyłączeniem części zużywających się, i nie może zostać przedłużona.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie artykuły specyficzne dla klienta, wszystkie artykuły niekatalogowe, części zamienne, marki własne oraz linia podstawowa i powiązane akcesoria są objęte 12-miesięczną gwarancją, z wyjątkiem części zużywających się, których nie można przedłużyć.

Okres gwarancji na używane produkty wynosi 6 miesięcy, z wyjątkiem części zużywających się.

1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawany Produkt na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej i OWS.

2. Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w oparciu o doręczoną przez Sprzedawcę kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedawcę.

3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu; nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania; nieprawidłowego montażu lub konserwacji; napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Sprzedawcę lub producenta; działania siły wyższej.

4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia modyfikacji Produktu lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

5. Sprzedawca udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie Produktu za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedawca wykonał naprawę za granicą Polski, naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie.

6. Sprzedawca nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności Produktu, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.

7. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jedynie wówczas, gdy szkodę spowodowano z winy umyślnej Sprzedawcy.

2. Jeżeli przedmiotem umowy są Produkty niespełniające Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedawca nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego odpowiada Kupujący, nawet jeżeli Sprzedawca był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

8. SIŁA WYŻSZA

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i których nie można było uniknąć rozumiane jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron (dalej: siła wyższa).

2. W szczególności za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa i inne.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Sprzedawca zachowuje prawo do zmiany lub odstąpienia od umowy sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy Produktów. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności skutków pandemii SARS-CoV-2, w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie producentów lub dostawców Sprzedawcy, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej realizacji dostawy przez Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia wyżej wskazanych okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, Sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności przesunięcia terminu dostawy niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat.

4. W przypadku, o jakim mowa w ust. 3, Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę jest wyłączona.

 

9. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Produkt dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Produktu będącego własnością Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedawcy. W przypadku zaniedbania tego obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy.

2. W razie odebrania Produktu od Kupującego, Sprzedawca może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

4. Sprzedawca ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją Umowy.

5. W przypadku, gdy OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.

6. Zmiany OWS następują poprzez zamieszczenie OWS w nowej wersji na stronie https://www.probst-handling.com/pl/ows wraz z podaniem daty wejścia w życie.

7. Do umów objętych OWS a zawartych przed terminem wejścia w życie OWS, OWS stosuje się pod warunkiem, że OWS zostaną Kupującemu doręczone w formie dokumentowej, chyba że Kupujący bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu OWS oświadczy w formie dokumentowej, że nie wyraża zgody na objęcie go postanowieniami OWS.

8. OWS dla danej Umowy obowiązuje w wersji z dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony umówią się inaczej.

9. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01.09.2021.